For å forstå ulike fenomener knyttet til det å være prosjektleder, kan case være et hjelpemiddel. Det gir deg mulighet til å sette deg inn i faglige forhold som skal relateres til casen. Det kan du gjøre enten ved å forsøke å jobbe med den selv gjennom refleksjon og vurderinger, eller sammen med andre, for eksempel prosjektteamet ditt.

Et case er en problem- og situasjonsbeskrivelse av et fenomen. Det vil si at det blir presententert i form av enten et dokument, en video eller annet. Omfanget på casene vil variere, alt fra en side og oppover (noen case fra Harvard Business School er på nærmere 100 sider). Caset legger opp til noen problemstillinger som du skal rette oppmerksomheten mot og forsøke å analysere og komme med forslag til løsninger. Casene vil ofte være reelle case fra arbeids- og næringsliv, enten anonomymiserte eller åpne. Men de kan også være fiktive.

På denne siden vil det etterhvert komme case som du kan bruke til å få en bedre forståelse for prosjekt og elementer som er viktige for deg som prosjektleder.