For å gjennomføre et prosjekt må du trekke inn mange forhold, balansere mange hensyn og gjøre en rekke avveiinger. I boken «PROSJEKTveiLEDEREN» kommer vi med mange tips som du kan ta i bruk. Gjennom de ti kapitlene i boken er dette tips som i første rekke er myntet på deg som prosjektleder, men svært mange av de vil være like relevante for prosjekteiere, teammedlemmer eller andre som er involvert i prosjekt. Her er to eksempler på slike tips.

Størrelse på teamarbeid (og på effektive møter):

Tips - 2 pizza størrelse

Tips om kommunikasjonsplan:

Tips - kommplan

Har du noen tips?

Vi er også veldig interessert i få å dine tips og erfaringer med de. God praksis og gode konkrete tips er nyttig for alle. Disse ønsker vi også å dele med andre. Du sender disse ved å bruke skjemaet under (eller sende en epost). Dersom du ønsker å være anonym og/eller at virksomheten/prosjektet skal være det, så si i fra om det. Enten ved at du selv anomymiserer det, eller ber oss om å gjøre det.